Plaça d’auxiliar administratiu per a l’Ajuntament

S’ha aprovat la convocatòria per a la provisió interina d’una plaça de funcionari de la subescala auxiliar de l’escala d’administració general, per treballar a l’Ajuntament a mitja jornada: bases de la convocatòria. El termini presentació sol·licituds acaba el 26-03-2024.
Trobareu aquí  les característiques laborals d’aquesta plaça, i aquí més informació sobre els terminis. 

Els restants i successius anuncis d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seva pàgina web, apartat: Borsa de treball.