Regidores i regidors

 • Equip de govern

  Equip Vivim MIeres 2023

   


  Núria Martinez
  : Alcaldia

  Núria Ullé: Regidoria de Territori

  Alba Massanas: Regidoria de Governança

  Anna Jiménez: Regidoria de Territori

  Rosa Parellada: Regidoria de Persones

  Jordi Montfort: Regidoria de Persones

  Magda Casellas: Regidoria de Persones

   

  Equip de Treball de Vivim Mieres:
  Anna Madriles, Jordi Rojas, Mariona Aragay, Tania González, Mariona Pérez, Prem Puig

   

   

 • Agenda pública de l'equip de govern
 • Àrees de treball

  Les tasques municipals que aborda l’equip de govern, estan organitzades en tres grans comissions, seguint el programa electoral de Vivim Mieres. Aquestes comissions estan formades pels regidors i la resta de membres de la candidatura Vivim Mieres.

  1. Comissió de Les Persones  
  Correu de contacte: persones@mieres.cat
  Equip de treball: Rosa Parellada (regidora), Jordi Montfort (regidor), Magda Casellas (regidora), Anna Madriles

  Inclou el treball per a la gent gran, els joves i els infants; les associacions i col·lectius, festes, esports, salut i la gestió comunitària.

  2. Comissió de Governança  
  Correus de contacte: alcaldia@mieres.cat  /  comunicacio@mieres.cat
  Equip de treball: Núria Martínez (alcaldessa), Alba Massanas (regidora), Jordi Rojas, Mariona Aragay

  Governança: Inclou la gestió pública i transparència, govern local, compromís amb el país, turisme, pressupostos i tributs, relacions exteriors, dinamització econòmica i promoció de l’ocupació, i economia social i ambiental.

  Comunicació: Inclou la comunicació, noves tecnologies i participació

  3. Comissió de Territori  
  Correus de contacte: territori@mieres.cat  /  urbanisme@mieres.cat
  Equip de treball: Núria Ullé (regidora), Anna Jiménez (regidora), Tània González, Prem Puig

  Urbanisme: Inclou l’urbanisme, habitatge, mobilitat, infraestructures, patrimoni i paisatge.

  Territori: Inclou l’energia, cicle de l’aigua, residus, manteniment de parcs, jardins i fonts, i salut ambiental.

 • Codi ètic
 • Retribucions dels càrrecs electes

  DECLARACIÓ RESPONSABLE RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES

  Antecedents

  El Decret 69/2008, d’1 d’abril, regula el sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

  En data 21 d’abril de 2022, s’ha publicat en el DOGC la Resolució PRE/1070/2022, de 4 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2022.

   

  Retribucions càrrecs electes

  L’Ajuntament de Mieres s’ha acollit a la convocatòria de concessió de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2022.

  S’informa que la persona electa beneficiària d’aquesta compensació, serà l’Alcalde de la Corporació, senyor Enric Domènech i Mallarach, que exerceix el seu càrrec amb règim de dedicació parcial del 75% de jornada, durant els dotze mesos de l’any 2022, per un import anual de 9.299,07 euros.

  Podeu consultar la nòmina de l’alcalde al següent document. (nòmina).

  Aquests acords han estat ratificats pel ple de la corporació per unanimitat i s’han comunitat al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

   

  Signa l’alcalde president,
  Enric Domènech i Mallarach