Informació pública de la modificació puntual núm. 9 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per a l’adequació a l’estudi d’inundabilitat.

El Ple de l’Ajuntament de Mieres, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de gener de 2023, ha aprovat inicialment la modificació puntual núm. 9 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per a l’adequació a l’estudi d’inundabilitat.

Així mateix, conforme el disposat en els articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el Ple municipal ha acordat suspendre l’atorgament de llicències urbanístiques en l’àmbit territorial objecte de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal durant el termini de dos anys, a comptar de la publicació d’aquest acord.

De conformitat amb l’establert en l’article 85.4 de la mateixa Llei, l’expedient se sotmet a informació pública durant el termini de 45 dies, a comptar de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona, a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el diari El Punt Avui de Girona, per tal que les persones interessades el puguin examinar i presentar les al•legacions que estimin convenients.

Durant aquest termini fins el dia 14 d’abril de 2023, l’expedient estarà a disposició dels interessats a les oficines de l’Ajuntament, carrer del Curreró, 5 de Mieres, dilluns, dimecres i divendres, de 9.30 a 13.30 hores, i dimarts i dijous de 17 a 21 hores; així com també, al web municipal de l’Ajuntament, a l’adreça http://www.mieres.cat.

Documents: