Convocatòria per prendre part en el procediment d’adjudicació d’un dipòsit aigua

El Ple de l’Ajuntament, en data 28 de setembre, va aprovar les bases i el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el concurs per a l’adjudicació d’un dipòsit d’aigua municipal actualment en desús. Termini per a la presentació de sol·licituds: del 3 al 29 d’octubre de 2022.

S’adjunten els documents següents:

  1. Edicte d’aprovació de la convocatòria per a adjudicar el dipòsit d’aigua
  2. Plec ce clàusules administratives particulars*
  3. Sol·licitud per a participar en el concurs d’adjudicació del dipòsit d’aigua*

Els interessats a participar en aquest sorteig públic, han d’omplir la sol·licitud i el plec de clàusules administratives, i enviar-les per correu-e a l’Ajuntament (amieres@mieres.cat) o lliurar-les personalment abans del termini.

 

(*) Aquests documents PDF es poden obrir i complimentar amb el programa gratuït Acrobat Reader.