Consultes públiques prèvies

Consultes

Amb l’objectiu de garantir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració i modificació dels reglaments i ordenances municipals (els instruments de planejament tenen naturalesa normativa reglamentària), i en compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de normes s’ha de substanciar una consulta pública prèvia, a través del portal Web, per tal de demanar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per les futures normes sobre els següents aspectes:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

  3. Els objectius de la norma.

  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Consultes actives

Actualment no hi ha consultes actives.