Consultes públiques prèvies

Consultes

Amb l’objectiu de garantir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració i modificació dels reglaments i ordenances municipals (els instruments de planejament tenen naturalesa normativa reglamentària), i en compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de normes s’ha de substanciar una consulta pública prèvia, a través del portal Web, per tal de demanar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per les futures normes sobre els següents aspectes:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

  3. Els objectius de la norma.

  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Consultes actives

1. Se sotmet a consulta pública prèvia l’elaboració de la nova Ordenança reguladora per a la cessió temporal d’habitatges per atendre les necessitats de caràcter social i altres demandes d’habitatge de l’Ajuntament de Mieres, per un termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva publicació a la web de l’Ajuntament:

  • Publicació: 30 de gener de 2023. Decret d’alcaldia pel qual se sotmet a informació pública prèvia l’ordenança reguladora de la cessió temporal d’habitatges.

  • Text de la norma: Ordenança reguladora per a la cessió temporal d’habitatges per atendre les necessitats de caràcter social i altres demandes d’habitatge. Ordenança reguladora cessió temporal habitatges

2. Se sotmet a consulta pública prèvia la modificació puntual núm. 4 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mieres referent a la regulació de l’ús de càmping en sòl no urbanitzable (SNU), per un termini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà ade la seva publicació a la web de l’Ajuntament:

  • Publicació: 3 de febrer de 2023. Decret d’alcaldia pel qual se sotmet a informació pública prèvia la modificació puntual núm. 4 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

  • Memòria justificativa