Ajudes a empreses pel pagament de la la taxa d’escombraries

L’Ajuntament de Mieres impulsa aquestes subvencions o ajuts extraordinaris per pal·liar l’afectació que la COVID-19 té per a l’activitat professional dels d’establiments i empreses.  

Quantitat

Se subvencionarà com a mínim la part proporcional als mesos que s’han hagut de tancar els establiments o que ha durat l’afectació de l’estat d’alarma, amb un màxim de la quota anual, fins a l’exhauriment del fons destinat a l’ajut.

Requisits: 

Estar donat d’alta a l’IAE, tributar per la referida taxa municipal, haver estat afectades per la COVID-19 (tancament establiment, reducció de l’activitat, haver constituït un ERTO o altra afectació degudament justificada). 

Presentació de sol·licituds i terminis: 

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de qualsevol forma admesa en dret en el Registre General de l’Ajuntament de Mieres del 26 de juny al 31 de juliol de 2020

Annex 1. Model de declaració responsable

Annex 2. Edicte de la convocatòria d’ajuts pel pagament de la taxa d’escombraries

Nota
: El text precedent és un resum de les Bases reguladores, a les que caldrà referir-se per obtenir una informació completa i particularitzada d’aquests ajuts.